แนวข้อสอบ


แบบทดสอบพระพุทธศานาระดับชั้นม.1
คำชี้แจง  ข้อสอบมีทั้งหมด ๗๐ ข้อ (๗๐ คะแนน)                            
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑.            ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระเจ้ากาฬาโศกที่มีต่อพระพุทธศาสนา
            ก.            เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑          
            ข.            เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๒
            ค.            เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๓         
            ง.             เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๔
๒.           การทำสังคายนาครั้งที่ ๕ ณ อาโลกเลณสถาน มลัยชนบท ประเทศศรีลังกามี
            วัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ - ๔ ด้วยเหตุผลตามข้อใด
            ก.            มีการบันทึกพระไตรปิฎกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
            ข.            เพราะศรีลังกาไม่มีคัมภีร์ที่สามารถอธิบายอรรคกถาได้
            ค.            เพราะพระไตรปิฎกยังขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
            ง.             มีพระผู้ใหญ่ถูกถอดและถูกจับสึกเพราะศึกษาพระธรรมวินัยไม่ถูกต้อง
๓.            ผู้อุปถัมภ์ในการทำสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งแรกคือบุคคลใด
            ก.            พระเจ้ากาฬาโศก   ข.            พระเจ้าอชาตศัตรู 
            ค.            พระเจ้าอโศกมหาราช           ง.             พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย
๔.            วชิรญาณภิกขุทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์นิกายใหม่มีชื่อเรียกว่าอะไร
            ก.            นิกายมหายาน        ข.            นิกายหินยาน        
            ค.            นิกายธรรมยุต        ง.             นิกายเถรวาท
๕.            ข้อใดเป็นผลงานสำคัญของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทำให้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นดวงประทีปแก้วแห่งคณะสงฆ์ไทย
            ก.            ทรงปรับปรุงทำเนียบสมณศักดิ์ขึ้นใหม่            
            ข.            จัดหลักเกณฑ์ในการอุปสมบทขึ้นใหม่
            ค.            จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมขึ้นใหม่   
            ง.             ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนา
๖.            สมัยรัชกาลใดที่กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
            ก.            สมัยรัชกาลที่ ๖      ข.            สมัยรัชกาลที่ ๗    
            ค.            สมัยรัชกาลที่ ๘     ง.             สมัยรัชกาลที่ ๙

๗.                            ตั้งใจจะอุปถัมภก              ยอยกพระศาสนา
                        ป้องกันขอบขัณฑสีมา          รักษาประชาชนแลมนตรี
            ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานของรัชกาลที่ ๑ มีความหมายตรงกับ
            ข้อใดมากที่สุด
            ก.            ทรงปฏิบัติตนเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก
            ข.            ทรงทำนุบำรุงกิจการของพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
            ค.            ทรงผนวชเป็นภิกษุสงฆ์เหมือนอาณาประชาราษฎร์
            ง.             ทรงปฏิบัติพระองค์ตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา
๘.            หน่วยงานใดไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
            ก.            กระทรวงศึกษาธิการ             ข.            กระทรวงวัฒนธรรม            
            ค.            กระทรวงมหาดไทย             ง.             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙.            ลักษณะนิสัยและมารยาทของคนไทยข้อใดที่มิได้มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา
            ก.            ขอโทษ โปรดอภัย                ข.            ไม่อาฆาต ไม่มาดร้าย
            ค.            ไม่เป็นไร ลืมเสียเถิด             ง.             ไม่ถือโทษ ไม่โกรธเคือง
๑๐.          พระนาม สิทธัตถะมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
            ก.            ผู้ประสงค์แต่สิ่งที่ดี               ข.            ผู้ประสงค์แต่กรรมที่ดี
            ค.            ผู้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์        ง.             ผู้สำเร็จในกิจการต่างๆ

๑๑.          ทุกรกิริยาในขั้นตอนใดที่นักเรียนคิดว่ากระทำได้ยากที่สุด
            ก.            กัดฟัน     ข.            กลั้นลมหายใจ      
            ค.            อดอาหาร               ง.             นอนบนหนามแหลม
๑๒.         ข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระมหากัสสปะทำหน้าที่บุตรที่ดีของบิดามารดา
            ก.            พยายามศึกษาเล่าเรียน หาความรู้
            ข.            ออกเรือนตามความประสงค์ของบิดามารดา
            ค.            พยายามทำงานบ้านช่วยเหลือบิดามารดา
            ง.             พยายามปฏิบัติงานที่บิดามารดามอบหมายให้ทำ
๑๓.         รูปแบบชีวิตของพระมหากัสสปะในข้อใดที่นักเรียนสามารถนำมาเป็นตัวอย่างใน
            การปฏิบัติตนตามได้โดยง่าย
            ก.            ความเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบวินัย               
            ข.            รู้จักขัดเกลาตนเองโดยการออกธุดงค์
            ค.            ความเป็นผู้มีสัจจะและดำรงชีวิตที่เรียบง่าย
            ง.             มีความขยันหมั่นเพียรอยู่เป็นนิจ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค   
๑๔.         ไม่พึงยกย่องลัทธิศาสนาของตน และตำหนิลัทธิศาสนาของคนอื่น เป็นคำกล่าวของ
            ท่านใด
            ก.            พระพุทธเจ้า           ข.            พระโสณะเถระ    
            ค.            พระอุตตระเถระ   ง.             พระเจ้าอโศกมหาราช

๑๕.         จากคำกล่าวในข้อ ๑๔ แสดงให้เห็นว่าผู้กล่าวมีคุณธรรมในข้อใด
            ก.            การมีน้ำใจเอื้ออาทร              ข.            การมีใจเป็นธรรม ไม่ลำเอียง              
            ค.            การให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา     ง.             การสนับสนุนยกย่องศาสนาต่างๆ
๑๖.          ข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ความกตัญญูกตเวที  เป็นพื้นฐานของคน
            ดี
            ก.            พยายามซื้ออาหารจากแม่ค้าที่ขายของดีมีคุณภาพ
            ข.            พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนที่เคยช่วยทำการบ้าน
            ค.            พยายามช่วยเหลือบิดามารดา ครูอาจารย์ในการทำงาน
            ง.             พยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตนเพื่อประโยชน์ในอนาคต
๑๗.         ชาดกเรื่องใดที่มุ่งสอนเรื่องความกตัญญูกตเวที
            ก.            อัมพชาดก              ข.            ติตติรชาดก           
            ค.            จตุทวารชาดก        ง.             มาตุโปสกชาดก
๑๘.         ข้อความใดตรงกับความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
            ก.            หลักธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลก
            ข.            หลักธรรมเป็นความจริงเสมอในปัจจุบัน
            ค.            หลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา
            ง.             หลักธรรมเป็นข้อกำหนดให้ปฏิบัติเพื่อความดี
๑๙.          ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการ แต่องค์ประกอบในข้อใดที่ขาดมิได้
            ก.            ศาสดา                                     ข.            หลักธรรมคำสอน
            ค.            รูปเคารพทางศาสนา              ง.             ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
๒๐.         ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณของกรรม
            ก.            บุญพาวาสนาส่ง                     ข.            ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน             
            ค.            ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว            ง.             คนจะชั่วจะดีอยู่ที่การกระทำ
๒๑.         การกระทำข้อใดถ้าหากนักเรียนหลงติดแล้วจะทำให้เสียการเรียนมากที่สุด
            ก.            ชอบท่องอินเทอร์เนต           ข.            เกียจคร้านการอ่านหนังสือ
            ค.            เล่นพนันบอลกับเพื่อน         ง.             โดดเรียนไปดูภาพยนตร์กับเพื่อน
๒๒.        หลักธรรมที่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จตรงกับข้อใด
            ก.            ทิศ ๖                       ข.            อิทธิบาท ๔           
            ค.            สังคหวัตถุ ๔          ง.             ฆราวาสธรรม ๔
๒๓.        คำรณไม่ต้องการเป็นหนี้สินกับใคร เขาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
            ก.            ขันธ์ ๕    ข.            คิหิสุข    
            ค.            ปธาน ๔  ง.             อบายมุข ๔
๒๔.        หลักธรรมในข้อใดสอนให้แก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล
            ก.            อริยสัจ ๔                               ข.            อิทธิบาท ๔           
            ค.            สังคหวัตถุ ๔          ง.             ฆราวาสธรรม ๔


๒๕.        ประโยชน์สูงสุดของการศึกษาเรื่องกรรมคือข้อใด
            ก.            ทำให้วิเคราะห์ผู้อื่นได้ถูกต้อง             ข.            ทำให้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
ค.            ทำให้ไม่ประสบกับความเดือดร้อน    ง.             ทำให้วิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้อง
๒๖.         ข้อใดต่อไปนี้เป็นมงคลข้อแรกในมงคล ๓๘ ประการ
            ก.            คบบัญฑิต              ข.            ไม่คบคนพาล       
            ค.            บูชาผู้ที่ควรบูชา     ง.             อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
๒๗.        เด็กหญิงขวัญแก้วทำคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้สูงสุด โดยเปิดเผยเคล็ดลับคือการปฏิบัติสิ่งใดๆ ก็ตามต้องใช้สติปัญญาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนจึงลงมือปฏิบัติ แสดงว่าเด็กหญิงขวัญแก้วปฏิบัติตนตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
            ก.   นิสัมมะ   กะระณัง  เสยโย             ข.   ปัญญาชีวี   ชีวีตะมาหุ   เสฏฐัง      
            ค.   ปัญญา   วะธะเนนะ   เสยโย           ง.    สันตุถตะถี   ปอระมัง   ธะนัง
๒๘.        ข้อใดไม่จัดอยู่ในอบายมุข ๔
            ก.            เป็นนักเลงหญิง                     ข.            เป็นนักเลงสุรา      
            ค.            เป็นนักเลงการพนัน              ง.             เป็นนักเที่ยวกลางคืน
๒๙.         บิดามารดาที่พูดจาไม่ไพเราะจะมีผลให้ลูกพูดจาไม่ไพเราะด้วย สอดคล้องกับข้อใด
            ก.            การคบคน              ข.            การกล้าตัดสินใจ
            ค.            การเตือนตนเอง     ง.             การคิดใคร่ครวญ
๓๐.         เด็กชายกลางถูกเพื่อนชักชวนให้ลองยาเสพติดจนติดงอมแงม สอดคล้องกับพุทธ
            ศาสนสุภาษิตในข้อใด
            ก.            ยัง   เว   เสวะติ   ตาทิโส        ข.            อัตตะนา   โจทะยัตตานัง     
            ค.            นิสัมมะ   กะระณัง   เสยโย   ง.             ทุราวาสา   ฆะรา   ทุกขา
๓๑.         การกระทำในข้อใดสอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
            ก.            กนกขยันซ้อมฟุตบอลเพราะอยากเล่นเก่งเหมือนเบ็คแฮม
            ข.            ปัญญามีบ้านอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเลยชอบทำงานวิชาการ
            ค.            สันติหันมาสนิทสนมกับสัญชัยที่มีญาติเป็นนักการเมืองดัง
            ง.             เพ็ญพรสอบได้คะแนนดีเพราะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่ง
๓๒.        เด็กชายน้อยไม่ยอมลองสูบบุหรี่แม้จะถูกเพื่อนชักชวนหลายครั้ง แสดงว่าเด็กชายน้อยเป็นคนอย่างไร
            ก.            รู้จักเตือนตนด้วยตนเอง       ข.            รักและเชื่อฟังบิดามารดา
            ค.            เป็นคนซื่อตรงต่อตนเอง      ง.             มีความกล้าหาญและมีคุณธรรม
๓๓.        นักเรียนต้องการครูที่เป็น กัลยาณมิตร ตามข้อใดมากที่สุด
            ก.            เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล         ข.            สอนให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย
            ค.            มีความน่ารัก น่าเคารพ น่ายกย่อง        ง.             คอยแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเมื่อทำผิด
๓๔.        นางสาวสมศรีประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
            นักเรียนคิดว่าสมศรีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาข้อใด
            ก.            ศีลสิกขา                 ข.            จิตตสิกขา              
            ค.            สมาธิสิกขา             ง.             ปัญญาสิกขา
๓๕.        ขันธ์ ๕ มีความสำคัญต่อมนุษย์เราอย่างไร
            ก.            ช่วยให้ร่างกายดำรงอยู่ได้    ข.            ช่วยปกป้องมิให้สังขารเสื่อม
            ค.            สร้างการรับรู้ทางประสาท   ง.             เป็นองค์ประกอบของชีวิต
๓๖.         ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชาวพุทธ
            ก.            หมั่นไปวัดฟังพระธรรมเทศนา            ข.            เอาใจใส่ทำนุบำรุงวัดในชนบท
            ค.            ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา    ง.             มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเครื่อง
๓๗.        พระพุทธศาสนาสอนหลักธรรมเรื่องมิตรแท้ มิตรเทียม เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็น
            สำคัญ
            ก.            ใช้เตือนตนเมื่ออยู่ร่วมกับมิตรสหาย   ข.            ป้องกันตนมิให้ถูกเพื่อนเอารัดเอาเปรียบ
            ค.            รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เป็นมิตรกับผู้อื่น             ง.             จะได้รู้จักหลักในการเลือกคบคนเป็นเพื่อน
๓๘.        ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมิตรแท้
            ก.            มิตรพาเที่ยวเป็นนิจ                               ข.            มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข           
            ค.            มิตรแนะนำประโยชน์          ง.             มิตรอุปการะ มีน้ำใจ
๓๙.         ข้อใดจัดเป็นลักษณะของมิตรมีน้ำใจ
            ก.            ปุระชัยคอยตักเตือนมนัสมิให้โดดเรียนไปเที่ยว
            ข.            อัญชลีลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ นาตยาก็ช่วยเก็บไว้ให้
            ค.            เมื่อสุดารัตน์ทุกข์ใจ ดารณีก็จะคอยปลอบใจอยู่เสมอ
            ง.             พรนภานำความรู้จากการเรียนพิเศษไปช่วยติวให้เพื่อน
๔๐.         ข้อใดไม่จัดเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากวิถีชาวบ้าน
            ก.            พิธีงานศพ               ข.            พิธีมงคลสมรส     
            ค.            พิธีถวายกฐิน          ง.             พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
๔๑.         นักเรียนจะทำพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะได้ต้องได้รับความยินยอมจากใครก่อน
            ก.            พระสงฆ์                 ข.            ผู้ปกครอง             
            ค.            ครูที่ปรึกษา            ง.             ผู้อำนวยการโรงเรียน
๔๒.        ในปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
            ก.            ด้านจิตรกรรม       ข.            ด้านวรรณกรรม   
            ค.            ด้านสถาปัตยกรรม                ง.             ด้านประติมากรรม
๔๓.        ข้อใดคือประโยชน์ที่สมศรีได้รับจากการติดตามบิดามารดาไปวัดอย่างสม่ำเสมอ
            ก.            สมศรีเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป          ข.            สมศรีรู้จักเส้นทางคมนาคมมากขึ้น
            ค.            สมศรีรู้สึกคุ้นเคยและผูกพันกับวัด      ง.             สมศรีสอบวิชาพระพุทธศาสนาได้คะแนนดี
๔๔.        เมื่อนักเรียนใช้อวัยวะทั้ง ๕ ได้แก่ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ แสดงว่านักเรียนกำลัง
            แสดงความเคารพตามขั้นตอนอะไร
            ก.            อัญชลี     ข.            นมัสการ
            ค.            อภิวาท    ง.             วันทา๔๕.        การฟังสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นในงานใด
            ก.            งานศพ                    ข.            งานบวช
            ค.            งานมงคลสมรส     ง.             งานทำบุญวันเกิด
๔๖.         การปฏิบัติตนอย่างไรถือเป็นสิ่งไม่สมควรในขณะฟังพระธรรมเทศนา
            ก.            ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำใจให้สงบ                   ข.            ตั้งใจฟังอย่างสำรวม มีสมาธิ
            ค.            นั่งประนมมือ กล่าวรับศีลอย่างชัดเจน               ง.             คุยกับเพื่อนที่ไปร่วมงานอย่างสนุกสนาน
๔๗.        วันจาตุรงคสันนิบาตหมายถึงวันใด
            ก.            วันมาฆบูชา            ข.            วันเข้าพรรษา        
            ค.            วันออกพรรษา       ง.             วันวิสาขบูชา
๔๘.        พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญเรื่องใดในวันมาฆบูชา
            ก.            อริยสัจ ๔                               ข.            โอวาทปาฏิโมกข์ 
            ค.            มัชฌิมาปฏิปทา      ง.             ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร       
๔๙.         ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเกี่ยวข้องกับวันในข้อใด
            ก.            วันมาฆบูชา            ข.            วันวิสาขบูชา         
            ค.            วันอัฏฐมีบูชา         ง.             วันอาสาฬหบูชา
๕๐.         วันใดที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา
            ก.            วันมาฆบูชา            ข.            วันเข้าพรรษา        
            ค.            วันวิสาขบูชา          ง.             วันอาสาฬหบูชา
๕๑.         ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการจำพรรษาของพระสงฆ์
            ก.            เพื่อให้ประชาชนงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา
            ข.            เพื่อให้ชาวบ้านนำบุตรหลานมาอุปสมบท
            ค.            เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
            ง.             เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำบุญบำเพ็ญกุศล
๕๒.        วันปวารณาในทางพุทธศาสนาหมายถึงวันอะไร
            ก.            วันที่ห้ามมิให้พระสงฆ์ไปค้างแรมในที่อื่น        
            ข.            วันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ตักเตือนกันได้
            ค.            วันที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำผืนใหม่ได้
            ง.             วันที่เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีการทำบุญพิเศษ

๕๓.        ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรง
            กับความเป็นจริงที่สุด
            ก.            กิจกรรมทุกอย่างจะนำไปจัดกันในวัด              
            ข.            ชาวบ้านจะลด ละ เลิก ทำสิ่งไม่ดี ๑ วัน
            ค.            พระสงฆ์มีโอกาสเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน           
            ง.             ศาสนิกชนมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัด


๕๔.        ข้อใดให้ความหมายของอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาได้ถูกต้องที่สุด
            ก.            บูชาด้วยสติ   -   บูชาด้วยความสงบ    
            ข.            บูชาด้วยจิตใจ   -   บูชาด้วยการปฏิบัติ
            ค.            บูชาด้วยสิ่งของ   -   บูชาด้วยการปฏิบัติ            
            ง.             บูชาด้วยการปฏิบัติ   -   บูชาด้วยคำสอน
๕๕.        องค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชาแบบหมู่ ๗ ข้อใดระบุได้ถูกต้อง
            ก.            แจกัน ๔   พานดอกไม้ ๕   เชิงเทียน ๖   กระถางธูป ๑
            ข.            แจกัน ๔   พานดอกไม้ ๕   เชิงเทียน ๘   กระถางธูป ๑
            ค.            แจกัน ๖   พานดอกไม้ ๗   เชิงเทียน ๑๐   กระถางธูป ๑
            ง.             แจกัน ๘   พานดอกไม้ ๙   เชิงเทียน ๑๒   กระถางธูป ๑
๕๖.         การกล่าวคำอาราธนาศีลเป็นหน้าที่ของบุคคลใด
            ก.            เจ้าภาพ                    ข.            พระสงฆ์
            ค.            พิธีกรในศาสนพิธี  ง.             ทุกคนในงาน
๕๗.        วิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติตรงกับข้อใด
            ก.            การบริกรรมสวดภาวนา                       ข.            การเดินเวียนแบบจงกลม    
            ค.            การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก          ง.             การควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งซ่าน
๕๘.        ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกสมาธิอย่างง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
            ก.            การกำหนดลมหายใจ พุท - โธ             ข.            การกำหนดลมหายใจ เข้า - ออก
            ค.            การกำหนดลมหายใจ หนึ่ง - สอง        ง.             การกำหนดลมหายใจ ใช่คน ไม่ใช่คน

๕๙.         บุคคลในข้อใดปฏิบัติตนในการฝึกสมาธิได้อย่างเหมาะสม
            ก.            วิรัตน์นั่งสมาธิตลอดเวลา                     ข.            สุปราณีนั่งสมาธิก่อนนอน
            ค.            อนุชาทำงานพร้อมกับนั่งสมาธิ            ง.             สัญชัยนั่งสมาธิพร้อมกับฟังเพลง
๖๐.          การวิเคราะห์ข้อมูลจัดอยู่ในการพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าอะไร
            ก.            สุตมยปัญญา          ข.            จินตามยปัญญา     
            ค.            ภาวนามยปัญญา    ง.             วิจารณญาณมยปัญญา
๖๑.          การพัฒนาปัญญาตามแบบใดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของพระพุทธศาสนา
            ก.            สุตมยปัญญา          ข.            จิตตามยปัญญา     
            ค.            ภาวนามยปัญญา    ง.             อัปปนามยปัญญา
๖๒.         ข้อใดไม่ใช่การเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ
            ก.            คิดแบบยึดมั่นตนเอง            ข.            คิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย
            ค.            คิดแบบคุณโทษและทางออก              ง.             คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม             
๖๓.         บุคคลในข้อใดได้ชื่อว่าคิดแบบโยนิโสมนสิการ
            ก.            วันชัยชอบบ่นว่าน้อยใจที่เพื่อนไม่รัก               
            ข.            เอกรัตน์ชอบโวยวายเมื่อรถประจำทางจอดไม่ตรงป้าย
            ค.            วิจิตรายอมรับว่าฝึกซ้อมกีฬาน้อยไปจึงทำให้แพ้คู่แข่ง
            ง.             พรพิมลรู้สึกหัวเสียที่รถติดขณะที่ต้องรีบไปให้ทันเวลาสอบ
๖๔.         สังคมต้องการพัฒนาคนเพื่อจุดมุ่งหมายในข้อใด
            ก.            ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนดี             ข.            ต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง
            ค.            ต้องการพัฒนาคนให้มีความสามารถ   ง.             ต้องการพัฒนาคนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
๖๕.         คำกล่าวเกี่ยวกับหลักธรรมในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
            ก.            อิทธิบาท ๔ คือคุณธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์          
            ข.            เบญจธรรมคือธรรมอันดีงาม ๕ ประการ
            ค.            เบญจศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย       
            ง.             พละ ๕ คือหลักธรรมที่ช่วยให้ทำงานสำเร็จ
๖๖.          ข้อใดไม่จัดอยู่ในกุลจิรัฏฐิติธรรม ๔
            ก.            ของหมดรู้จักหามาไว้           ข.            รู้จักประมาณการกินและใช้
            ค.            ของเก่ารู้จักบูรณะซ่อมแซม ง.             รู้จักเลือกคบมิตรของครอบครัว
๖๗.         ทิศเบื้องหน้าตามหลักทิศ ๖ คือบุคคลใด
            ก.            สามีภรรยา              ข.            บิดามารดา             
            ค.            มิตรสหาย               ง.             คนงานหรือลูกจ้าง
๖๘.         ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของศาสนา
            ก.            เป็นเครื่องดับความร้อนทางใจ           
            ข.            เป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมและคุณธรรม
            ค.            เป็นบ่อเกิดแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม            
            ง.             เป็นบ่อเกิดแห่งการรวมพลังในการทำสงครามเพื่อศาสนา
๖๙.          ในการนับถือศาสนา สามารถนับถือพร้อมกัน ๒ ศาสนาได้หรือไม่
            ก.            ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคล              
            ข.            ไม่ได้ เพราะผิดกฎบัญญัติของกฎหมาย
            ค.            ได้ เพราะหลักของทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี            
            ง.             ไม่ได้ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการประกอบพิธีกรรม
๗๐.         จุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนาคืออะไร
            ก.            ให้ทราบเรื่องราวอินเดียสมัยโบราณ  
            ข.            ชาติที่เจริญแล้วเยาวชนต้องศึกษาศาสนา
            ค.            นำหลักธรรมไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
            ง.             ป้องกันมิให้ถูกวัฒนธรรมภายนอกมาครอบ
เฉลยแบบทดสอบพระพุทธศาสนาม.1 
               
๑.            ข.            ๒.           ก.            ๓.            ข.            ๔.            ค.            ๕.            ง.
๖.            ง.             ๗.            ข.            ๘.            ง.             ๙.            ก.            ๑๐.          ค.
๑๑.          ค.            ๑๒.         ข.            ๑๓.         ก.            ๑๔.         ง.             ๑๕.         ค.
๑๖.          ค.            ๑๗.         ก.            ๑๘.         ค.            ๑๙.          ข.            ๒๐          ก             .
๒๑.         ข.            ๒๒.        ข.            ๒๓.        ข.            ๒๔.        ก.            ๒๕         ข
๒๖.         ข.            ๒๗.        ก.            ๒๘.        ง.             ๒๙.         ก.            ๓๐.         ก.
๓๑.         ง.             ๓๒.        ก.            ๓๓.        ค.            ๓๔.        ก.            ๓๕.        ง.
๓๖.         ค.            ๓๗.        ง.             ๓๘.        ก.            ๓๙.         ค.            ๔๐.         ค.
๔๑.         ข.            ๔๒.        ข.            ๔๓.        ค.            ๔๔.        ค.            ๔๕.        ก.
๔๖.         ง.             ๔๗.        ก.            ๔๘.        ข.            ๔๙.         ง.             ๕๐.         ง.
๕๑.         ก.            ๕๒.        ข.            ๕๓.        ง.             ๕๔.        ค.            ๕๕.        ข.
๕๖.         ค.            ๕๗.        ค.            ๕๘.        ง.             ๕๙.         ข.            ๖๐.          ข.
๖๑.          ง.             ๖๒.         ก.            ๖๓.         ค.            ๖๔.         ง.             ๖๕.         ก.
๖๖.          ง.             ๖๗.         ข.            ๖๘.         ง.             ๖๙.          ง.             ๗๐.         ค.           

แบบทดสอบพระพุทธศาสนา ม.1(ชุดที่ 2)
คำชี้แจง  ข้อสอบมีทั้งหมด ๗๐ ข้อ (๗๐ คะแนน)                            
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑.            จุดมุ่งหมายสำคัญที่พระสงฆ์จัดทำสังคายนาคืออะไร
            ก.            วางรากฐานพระพุทธศาสนา                 ข.            ชำระพระไตรปิฎกให้ถูกต้อง
            ค.            ทบทวนพระธรรมวินัยฉบับใหม่        ง.             ตรวจสอบวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์
๒.           การสังคายนาพระธรรมวินัยเท่าที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ใครเป็นผู้อุปถัมภ์
            ก.            กลุ่มชาวพุทธ         ข.            พระภิกษุสงฆ์
            ค.            พระมหากษัตริย์    ง.             บุคคลที่มีฐานะดี
๓.            ผู้ใดเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ในการทำสังคายนาครั้งที่ ๑
            ก.            พระอานนท์           ข.            พระอุบาลี
            ค.            พระมหากัสสปะ    ง.             พระโมคคัลลีบุตรติสสะ
๔.            พระธรรมทูตรูปใดที่เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิ
            ก.            พระโสณเถระและพระอุตตรเถระ     
            ข.            พระรักขิตเถระและพระมหาเทวเถระ
            ค.            พระมหินทระเถระและพระมัชฌิมเถระ            
            ง.             พระมหาเถระและพระมหาธรรมรักขิตเถระ
๕.            ธรรมจักรกับกวางหมอบเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่หมายถึงเหตุการณ์ใด
            ก.            เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช          ข.            ปัญจวัคคีย์ยอมรับใช้พระสิทธัตถะ
            ค.            นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส              ง.             พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
๖.            อาณาจักรใดในดินแดนสุวรรณภูมิที่มีการนับถือนิกายทางพระพุทธศาสนาแตกต่างไป
            จากอาณาจักรอื่น
            ก.            พุกาม      ข.            ทวารวดี
            ค.            ศรีวิชัย    ง.             หริภุญไชย
๗.            ไตรภูมิพระร่วงคืออะไร
            ก.            วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา              ข.            ชาดกทางพระพุทธศาสนา
            ค.            เรื่องราวการสร้างพระร่วงสุโขทัย       ง.             ศิลปกรรมทางพระพุทธศาสนา
๘.            พระพุทธศาสนานิกายอุบาลีวงศ์เกิดขึ้นจากสาเหตุใด
            ก.            พระอุบาลีเถระเป็นผู้ก่อตั้งนิกายใหม่ในไทย
            ข.            เป็นนิกายที่พระสงฆ์ไทยและลังการ่วมกันตั้งขึ้น             
            ค.            นิกายใหม่ที่ลังกาเอาไปจากอาณาจักรอยุธยา    
            ง.             พระสงฆ์ไทยไปช่วยวางรากฐานพระพุทธศาสนาในลังกา
๙.            แบบอย่างนิกายใดทางพระพุทธศาสนาที่ไทยรับเอามาเป็นศาสนาประจำชาติจนถึง
            ปัจจุบัน
            ก.            ยุคเถรวาทแบบพุกาม                            ข.            ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์
            ค.            ยุคมหายานแบบอาณาจักรศรีวิชัย        ง.             ยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
๑๐.          รัชสมัยใดที่มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่เรียกว่า ฉบับทองใหญ่
            ก.            สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช            
            ข.            พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
            ค.            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
            ง.             พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๑๑.          พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
            ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อเรียกว่าอะไร
            ก.            พระไตรปิฎกฉบับหลวง                      ข.            พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
            ค.            พระไตรปิฎกฉบับราชบัณฑิต             ง.             พระไตรปิฎกฉบับสังคายนา
๑๒.         ข้อใดแสดงความหมายของพุทธประวัติได้ถูกต้อง
            ก.            ตำนานชีวิตของพระพุทธเจ้าก่อนผนวช
            ข.            ประวัติชีวิตและการทำงานของพระพุทธเจ้า
            ค.            ประวัติบุคคลในครอบครัวของพระพุทธเจ้า
            ง.             ประวัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
๑๓.         อะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจเสด็จออกผนวช
            ก.            บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาความจริงของชีวิต
            ข.            ค้นหาหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
            ค.            เพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์
            ง.             ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนป่วย คนตาย และสมณะ
๑๔.         พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด
            ก.            วัปปะ                     ข.            อัสสชิ
            ค.            มหานามะ               ง.             โกณฑัญญะ
๑๕.         ข้อความใดตรงกับคำกล่าวที่ว่า การเห็นด้วยตาเนื้อ ไม่ได้เห็นด้วยตาในคือปัญญา
            ก.            เห็นเพียงแต่เห็น ไม่ได้คิดตามสิ่งที่เห็น              
            ข.            เห็นเพียงแต่เห็น แต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่เห็น           
            ค.            เห็นเพียงแต่เห็น ไม่ได้พิจารณาให้รู้ความจริง
            ง.             เห็นเพียงแต่เห็น แต่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เห็น      
๑๖.          หน้าที่ของทายกตัวอย่างคือข้อใด
            ก.            ชักชวนชาวบ้านให้ทำบุญกุศล            
            ข.            ดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์วันละ ๒ เวลา
            ค.            ไปร่วมทำบุญกับผู้ทำบุญให้ทานอยู่เสมอ          
            ง.             แนะนำและจัดการให้ผู้อื่นทำบุญให้ถูกต้อง
๑๗.         คุณธรรมข้อใดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด
            ก.            ชอบแจกจ่ายทานแก่คนยากจน            ข.            ชักชวนชาวบ้านให้ไปทำบุญที่วัด
            ค.            สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา            ง.             มีศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา


๑๘.         นางวิสาขากล่าวแก่พระภิกษุรูปหนึ่งว่า ขอนิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะเจ้าค่ะ คุณพ่อ
            ของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
            ก.            กำลังรับประทานอาหารอยู่ ไม่ว่างที่จะต้อนรับ
            ข.            อาศัยกินบุญเก่าไปวันๆ ไม่ได้สร้างบุญใหม่เพิ่ม
            ค.            อาศัยกินบุญเก่าอยู่ เมื่อหมดแล้วจะสร้างบุญใหม่
            ง.             กำลังรับประทานอาหารเก่าอยู่ ยังไม่ว่างพอจะสนทนาได้
๑๙.          การกระทำของนางวิสาขาในข้อใดที่ได้กลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน
            ก.            สร้างโรงพยาบาลสงฆ์           ข.            ทำบุญตักบาตรดอกไม้
            ค.            ซื้อที่ดินมาสร้างวัด                ง.             ถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุ
๒๐.         ผู้ใดนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาอัมพชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            ก.            เอมอรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา    
            ข.            กชวรรณพยายามเก็บเงินค่าขนมไว้ซื้อโทรศัพท์มือถือ
            ค.            สุชาติเห็นผู้หญิงท้องขึ้นรถเมล์ จึงลุกให้นั่งด้วยความรู้สึกสงสาร
            ง.             อมรรัตน์ไปเฝ้าแม่ซึ่งป่วยหนักที่โรงพยาบาลทุกวันหลังเลิกเรียน
๒๑.         ติตติรชาดกให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด
            ก.            ความอดทน           ข.            ความมีเหตุผล
            ค.            การเคารพผู้อาวุโส ง.             การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๒๒.        รัตนาเสียใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาไม่ผ่าน ความเสียใจของรัตนาจัดอยู่ใน
            อริยสัจข้อใด
            ก.            ทุกข์        ข.            สมุทัย
            ค.            นิโรธ      ง.             มรรค
๒๓.        เมื่อนักเรียนประสบกับความทุกข์ใจ ควรปฏิบัติสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
            ก.            ค้นหาสาเหตุ                           ข.            นั่งเครียดอยู่คนเดียว
            ค.            คิดหาวิธีการดับทุกข์             ง.             พยายามไม่คิดถึงความทุกข์
๒๔.        ข้อความว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด หมายความว่า
            อย่างไร
            ก.            ทุกสิ่งในโลกล้วนมีความเกี่ยวพันกัน ข.            เมื่อมีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดา
            ค.            โลกเป็นอนิจจัง มีความไม่เที่ยงตรง    ง.             การเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายย่อมมีสาเหตุ
๒๕.        ผมเกิดมาจน เครียด กินเหล้า ผมอยากตาย แสดงว่าผู้พูดตกอยู่ในสภาวะใด
            ก.กามตัณหา           ข.            ภวตัณหา
ค.วิภวตัณหา          ง.             โลภตัณหา
๒๖.         ความอยากที่เกินพอดี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร
            ก.            กิเลส       ข.            ตัณหา
            ค.            เวทนา     ง.             อบายมุข๒๗.        อบายมุขมีความหมายตรงกับข้อใด
            ก.   หนทางแห่งความเจริญ   ข.   หนทางแห่งความตาย
            ค.   หนทางแห่งความเสื่อม   ง.    หนทางแห่งความเดือดร้อน
๒๘.        อบายมุข ๖ ข้อใดที่มีผลกระทบต่อนักเรียนมากที่สุด
            ก.            เป็นนักเรียนนักเลง                               ข.            คบคนชั่วเป็นมิตร
            ค.            เกียจคร้านในการทำงาน       ง.             ชอบเที่ยวเตร่ตามศูนย์การค้า
๒๙.         บุคคลทั่วไปควรมีคิหิสุขอันได้แก่อะไร
            ก.            ได้รับการยกย่องสรรเสริญ                  ข.            ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
            ค.            ประสบความสำเร็จในการงาน             ง.             มีทรัพย์ใช้จ่าย ไร้หนี้สิน
๓๐.         ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในไตรสิกขา
            ก.            ศีลสิกขา                 ข.            ทานสิกขา
            ค.            จิตตสิกขา               ง.             ปัญญาสิกขา
๓๑.         การปฏิบัติตนเช่นใดเป็นสิ่งที่นักเรียนควรกระทำมากที่สุด
            ก.            พยายามคบคนให้มาก           ข.            บูชาบุคคลที่เราคบด้วย
            ค.            คบคนดี เป็นผู้มีความรู้         ง.             อยู่คนเดียว ไม่คบกับใคร
๓๒.        พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า อัตตะนา โจทะยะตานังมีความหมายอย่างไร
            ก.            จงเตือนตนด้วยตนเอง          ข.            ผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน
            ค.            ชนะตนนั้นแหละเป็นคนดี   ง.             ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างของบุรุษ
๓๓.        สำนวนในข้อใดที่มีความหมายสัมพันธ์กับพุทธศาสนสุภาษิตว่า นิสัมมะ กะระณัง 
            เสยโย
            ก.            น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า                                ข.            แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
            ค.            ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม               ง.             ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า
๓๔.        พ่อแม่ที่ดีควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร
            ก.            เข้มงวดกวดขันกับลูก         
            ข.            มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง
            ค.            มีระเบียบวินัยต่อตนเองอย่างเคร่งครัด              
            ง.             ให้ลูกมีอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
๓๕.        พระไตรปิฎกเล่มใดที่เก็บรวบรวมพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
            ก.            พระวินัยปิฎก        ข.            พระธรรมปิฎก
            ค.            พระอภิธรรมปิฎก ง.             พระสุตตันตปิฎก
๓๖.         ข้อใดไม่ใช่เรื่องน่ารู้ที่เราจะศึกษาได้จากพระไตรปิฎก
            ก.            บุคคลทุกคนล้วนต้องตาย    ข.            ความพลัดพรากทำให้เกิดทุกข์
            ค.            วิธีทำมาหากินให้ร่ำรวย        ง.             เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโลก
๓๗.        ทุกข้อเป็นหน้าที่ที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติยกเว้นข้อใด
            ก.            เรี่ยไรจตุปัจจัยนำไปถวายวัด                               ข.            ทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์
            ค.            ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม              ง.             ไม่โจมตีหรือให้ร้ายศาสนาอื่น
๓๘.        วุฒิชัยหมั่นไปเยี่ยมณรงค์ที่โรงพยาบาลอยู่เสมอ แสดงว่าการกระทำของวุฒิชัยตรง
            กับข้อใด
            ก.            เป็นที่พึ่งได้            ข.            เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
            ค.            เมตตากรุณา           ง.             ไม่ทิ้งเพื่อนยามทุกข์ยาก
๓๙.         ข้อใดเป็นลักษณะของมิตรปอกลอก
            ก.            หวังให้เพื่อนรักตนเอง                          ข.            หวังพึ่งเพื่อนเพื่อประโยชน์ของตน
            ค.            หวังให้เพื่อนช่วยเหลือเกื้อกูลตน        ง.             หวังให้เพื่อนเป็นเพื่อนของตนคนเดียว
๔๐.         มิตรในลักษณะใดที่เราจะต้องพยายามหลีกหนีไม่คบหาสมาคมด้วย
            ก.            ชอบพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึง    
            ข.            ชักชวนไปเที่ยวกลางคืน
            ค.            เพื่อนขอความช่วยเหลือก็อ้างเหตุขัดข้อง          
            ง.             สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์
๔๑.         การเข้าค่ายพุทธบุตรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
            ก.            สอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   
            ข.            สร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมค่าย   
            ค.            ฝึกทักษะการคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
            ง.             ให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกและพัฒนาตน
๔๒.        ข้อใดเป็นพิธีกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมา
            ก.            พิธีเข้าพรรษา         ข.            พิธีมงคลสมรส
            ค.            พิธีทำบุญต่ออายุ    ง.             พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
๔๓.        การเข้าร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาควรเป็นไปตามข้อใด
            ก.            เห็นคนอื่นเขาทำเราควรทำด้วย           ข.            ทำตามใจตนเองไม่ควรเชื่อฟังใคร
            ค.            มีจิตใจบริสุทธิ์ทำด้วยความสมัครใจ   ง.             พยายามแข่งขันทำให้ดีกว่าคนอื่น
๔๔.        พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหมายความว่าอย่างไร
            ก.            พิธีที่คนในท้องถิ่นบัญญัติให้ต้องปฏิบัติ           
            ข.            พิธีที่พระสงฆ์กำหนดให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม
            ค.            พิธีประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
            ง.             พิธีที่พระสงฆ์จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน
๔๕.        การแสดงตนเป็นพุทธมามกะสามารถกระทำซ้ำได้หรือไม่
            ก.            ไม่ได้ เพราะผิดระเบียบพุทธบัญญัติ  
            ข.            ได้ เพราะเป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคล
            ค.            ได้ เพราะเป็นการเสริมสร้างศรัทธาให้มั่นคงยิ่งขึ้น
            ง.             ไม่ได้ เพราะจะเกิดความสับสนในการปกครอง
๔๖.         ข้อใดจับคู่กันได้ถูกต้อง
            ก.            อัญชลี  -  ไหว้        ข.            นมัสการ  -  ประนมมือ        
            ค.            อภิวาท  -  กราบ     ง.             วันทา  -  เบญจางคประดิษฐ์
๔๗.        ในการฟังพระธรรมเทศนาจะต้องปฏิบัติอะไรก่อนเป็นอันดับแรก
            ก.            ถวายเครื่องไทยธรรม           ข.            รับศีลและกล่าวอาราธนาธรรม
            ค.            ประนมมือฟังพระธรรมเทศนา            ง.             ตั้งใจส่งกระแสจิตไปตามบทสวดมนต์
๔๘.        การฟังเจริญพระพุทธมนต์เพื่อจุดมุ่งหมายใดเป็นสำคัญ
            ก.            สร้างความเป็นสิริมงคล        ข.            รำลึกถึงพระพุทธเจ้า
            ค.            รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย     ง.             ชี้แนะสิ่งที่ชาวพุทธควรรู้
๔๙.         ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนตามข้อใด
            ก.            ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัด               ข.            นั่งสมาธิตามลำพังภายในบ้าน
            ค.            ไปสนทนาธรรมกับพระสงฆ์ที่สนิท   ง.             ร่วมทำบุญตักบาตรและไปเวียนเทียนที่วัด
๕๐.         องค์ประกอบที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาตมีความสัมพันธ์กับวันสำคัญทาง
            พระพุทธศาสนาวันใด
            ก.            วันมาฆบูชา            ข.            วันวิสาขบูชา
            ค.            วันอัฏฐมีบูชา         ง.             วันอาสาฬหบูชา
๕๑.         ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหลักคำสอนในโอวาทปาฏิโมกข์
            ก.            คนทำร้ายคนอื่นไม่ใช่บรรพชิต         
            ข.            คนเบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่สมณะ
            ค.            การรู้จักประมาณตนและบำเพ็ญสมาธิ               
            ง.             การรู้จักข้อปฏิบัติและกระทำกิจของสงฆ์
๕๒.        การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาควรปฏิบัติตนตามข้อใด
            ก.            เดินภายในพระอุโบสถ ๓ รอบ
            ข.            เดินเวียนขวารอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
            ค.            เดินเวียนซ้ายรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ
            ง.             เดินบริเวณหน้าพระอุโบสถกลับไปกลับมา ๓ รอบ
๕๓.        องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันในข้อใดเป็นวันสำคัญในกรอบขององค์การ
            สหประชาชาติ
            ก.            วันมาฆบูชา            ข.            วันเข้าพรรษา
            ค.            วันอาสาฬหบูชา     ง.             วันวิสาขบูชา
๕๔.        พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะใดในวันอาสาฬหบูชา
            ก.            อนันตลักขณสูตร  ข.            โอวาทปาฏิโมกข์
            ค.            จาตุรงคสันนิบาต  ง.             ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๕๕.        กิจกรรมใดปฏิบัติเฉพาะในวันเข้าพรรษา
            ก.            ฟังธรรม                 ข.            รักษาศีล
            ค.            ทำบุญตักบาตร      ง.             ถวายผ้าอาบน้ำฝน
๕๖.         ตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในวันใด
            ก.            วันวิสาขบูชา          ข.            วันเข้าพรรษา        
            ค.            วันออกพรรษา       ง.             วันอาสาฬหบูชา
๕๗.        จุดมุ่งหมายที่เชิญชวนชาวพุทธเข้าร่วมพิธีกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาคืออะไร
            ก.            ชำระขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์                              ข.            หาปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดวาอาราม
            ค.            ชาวพุทธจะได้ทำความรู้จักกัน            ง.             ช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคมไทย
๕๘.        การเริ่มต้นประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจะต้องกระทำสิ่งใดก่อนเป็นขั้นตอน
            แรก
            ก.            การจุดธูปเทียน      ข.            การอาราธนาศีล
            ค.            การอาราธนาธรรม                ง.             การกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
๕๙.         เหตุผลสำคัญในงานพิธีต้องมีการจุดธูปเทียนคืออะไร
            ก.            บูชาพระรัตนตรัย  ข.            บอกให้รู้ว่าพิธีเริ่มแล้ว
            ค.            แสดงความเคารพพระสงฆ์   ง.             สร้างความเป็นมงคลแก่งาน
๖๐.          พรหมา จะโลกาธิปะตี สะหัมปะติ ……. ” เป็นคำกล่าวเพื่อนิมนต์พระสงฆ์ให้กระทำ
            การในข้อใด
            ก.            สมาทานศีล                            ข.            อาราธนาธรรม
            ค.            อาราธนาพระปริตร                               ง.             กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
๖๑.          จุดมุ่งหมายของการอาราธนาธรรมเพื่อต้องการให้พระสงฆ์กระทำสิ่งใด
            ก.            ประพรมน้ำมนต์แก่ผู้ร่วมงาน              ข.            บอกข้อห้ามที่ชาวพุทธควรละเว้น
            ค.            ชี้แนะแนวทางการทำความดี                                ง.             สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
๖๒.         ข้อใดตรงกับพุทธวจนะที่ว่า จิตที่มีสมาธิ ย่อมจะเกื้อกูลแก่การเจริญเติบโตแห่ง
            ปัญญาเป็นอย่างดี มากที่สุด
            ก.            สมาธิเป็นอาหารของจิตใจ   
            ข.            สมาธิทำให้เป็นผู้มีคุณธรรม
            ค.            สมาธิทำให้มีความตั้งใจในการทำงาน
            ง.             สมาธิทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดปัญญา
๖๓.         เมื่อนักเรียนหมั่นฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำจะมีบุคลิกภาพอย่างไร
            ก.            ท่าทางองอาจ ไม่เกรงกลัวผู้ใด             ข.            มองอะไรทะลุปรุโปร่ง รู้อนาคต
            ค.            มีความสุภาพ นุ่มนวล เยือกเย็น           ง.             เคร่งขรึม ไม่ชอบคบหาสมาคมกับใคร
๖๔.         ในการฝึกสมาธิผู้ฝึกจะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
            ก.            การเลือกอุปกรณ์  ข.            การสมาทานศีล
            ค.            การกำหนดเวลา     ง.             การนมัสการพระรัตนตรัย
๖๕.         ท่านั่งในการฝึกสมาธิที่ดีคือข้อใด
            ก.            นั่งขัดสมาธิ            ข.            นั่งพับเพียบ
            ค.            นั่งบนพื้นที่ยกสูง  ง.             นั่งบนเก้าอี้หรือม้านั่ง

๖๖.          เพราะเหตุใดการฝึกสมาธิในระยะแรกๆ จึงปฏิบัติได้ยากที่สุด
            ก.            จิตใจยังฟุ้งซ่าน                                      ข             .ลมหายใจยังไม่นิ่ง
            ค.            อดทนต่อการนั่งนานๆ ไม่ได้                              ง.             ความพยายามยังมีไม่มากพอ

๖๗.         การฟังการบรรยายจัดเป็นการพัฒนาปัญญาตามข้อใด
            ก.            สุตมยปัญญา          ข.            จินตามยปัญญา
            ค.            ภาวนามยปัญญา    ง.             วิจารณญาณมยปัญญา
๖๘.         หลักการคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม เราสามารถจะพิจารณาได้ว่า คุณค่าแท้ของ
            โทรศัพท์มือถืออยู่ที่อะไร
            ก.            บ่งบอกความมีฐานะ                             ข.            แสดงถึงการมีงานรัดตัว
            ค.            ประโยชน์เพื่อการติดต่อสื่อสาร          ง.             การตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖๙.          เบญจศีล เบญจธรรมเป็นหลักธรรมที่พัฒนามนุษย์ให้เป็นคนประเภทใด
            ก.            คนดี                        ข.            คนเก่ง
            ค.            คนร่ำรวย                               ง.             คนมัธยัสถ์
๗๐.         เหตุผลที่เราควรนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
            เนื่องจากเหตุผลใด
            ก.            สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย             ข.            ต่างชาติมีจำนวนเงินทุนมากกว่า
            ค.            คนไทยติดนิสัยชอบฟุ้งเฟ้อ                 ง.             ดุลการชำระเงินของไทยขาดดุล

                                        เฉลยแบบทดสอบพระพุทธศาสนาชั้นม.1(ชุดที่ 2)
คำชี้แจง  ข้อสอบมีทั้งหมด ๗๐ ข้อ (๗๐ คะแนน)                            
                ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
๑.            ข.            ๒.           ค.            ๓.            ค.            ๔.            ก.            ๕.            ง.
๖.            ค.            ๗.            ก.            ๘.            ง.             ๙.            ข.            ๑๐.          ข.
๑๑.          ง.             ๑๒.         ข.            ๑๓.         ง.             ๑๔.         ง.             ๑๕.         ค.
๑๖.          ง.             ๑๗.         ง.             ๑๘.         ข.            ๑๙.          ง.             ๒๐.         ง.
๒๑.         ค.            ๒๒.        ก.            ๒๓.        ก.            ๒๔.        ง.             ๒๕.        ค.
๒๖.         ข.            ๒๗.        ค.            ๒๘.        ข.            ๒๙.         ง.             ๓๐.         ข.
๓๑.         ค.            ๓๒.        ก.            ๓๓.        ค.            ๓๔.        ข.            ๓๕.        ง.
๓๖.         ค.            ๓๗.        ก.            ๓๘.        ง.             ๓๙.         ข.            ๔๐.         ข.
๔๑.         ง.             ๔๒.        ก.            ๔๓.        ค.            ๔๔.        ค.            ๔๕.        ค.
๔๖.         ค.            ๔๗.        ข.            ๔๘.        ข.            ๔๙.         ง.             ๕๐.         ก.
๕๑.         ง.             ๕๒.        ข.            ๕๓.        ง.             ๕๔.        ง.             ๕๕.        ง.
๕๖.         ค.            ๕๗.        ก.            ๕๘.        ก.            ๕๙.         ก.            ๖๐.          ข.
๖๑.          ค.            ๖๒.         ง.             ๖๓.         ค.            ๖๔.         ก.            ๖๕.         ก.
๖๖.          ก.            ๖๗.         ก.            ๖๘.         ค.            ๖๙.          ง.             ๗๐.         ก.